Żłobek Miejski nr1 w Świdnicy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 26 tel. (074) 640-99-03
email. zlobek11@wp.pl

Opłaty

Obowiązująca obecnie opłata za pobyt dziecka w żłobku, ustalona uchwałą nr XXXIX/481/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 listopada 2009r. zmieniającą uchwałę nr XII/144/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 października 2003r. w sprawie ustalania wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Stawka odpłatności jest jednolita dla wszystkich dzieci korzystających z opieki, niezależnie od spędzanej przez nie liczby godzin w żłobku. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.463.2011. AM5 z dnia 22 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 maja 2011r. wyklucza stosowanie ujednoliconej stawki odpłatności stałej za opiekę sprawowaną w żłobku.

Zgodnie z powyższym, przyjęte w niniejszej uchwale rozwiązanie uzależnia wysokość odpłatności rodzica (opiekuna prawnego) od liczby godzin pobytu dziecka w żłobku. Zatem wysokość dziennej opłaty za pobyt dziecka w żłobku to iloczyn godzin jego pobytu i 0,05 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi obecnie 2250 zł . Do opłaty dziennej za pobyt należy doliczyć opłatę za wyżywienie, która wynosimaksymalnie 0,4% od płacy minimalnej ( 8 zł. dziennie)

UCHWAŁA NR X/110/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY