Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp

Żłobek Miejski nr 1 w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zlobeknr1.com.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Żłobek Miejski nr 1 w Świdnicy

58-105 Świdnica, ul. Kozara Słobódzkiego 26

Tel. 74/640 99 03

e-mail: zlobek11@wp.pl

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:http:http://www.rpo.gov.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Ćwiertnia
e-mail: zlobek11@wp.pl
Telefon: 74/640 99 03

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika

Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy

Dostępność architektoniczna

Do budynku żłobka prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy M. Kozara Słobódzkiego, aby dostać się do budynku trzeba pokonać furtkę otwieraną ręcznie. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów i bramek. Wejście do budynku żłobka jest płaskie i nie sprawia problemów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest dostępne w godzinach pracy żłobka, pierwsze drzwi otwierane ręcznie i następnie drugie otwierane po naciśnięciu domofonu. Ponadto jest jeszcze jedno wejście od strony parkingu – dostępne dla pracowników żłobka w określonych godzinach, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Na granicy terenu żłobka znajduje się parking dla samochodów osobowych.

W odległości 20m znajduje się parking miejski z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Do żłobka może wejść osoba z psem asystującym.

W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek żłobka jest budowlą dwukondygnacyjną. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.